Malmberget i Gällivare | Gruvmätning

Malmberget i Gällivare | Gruvmätning

En mycket speciell gren av mätningar som Ostromap utför är gruvmätningar, hittills främst i Malmberget i Gällivare. Det har varit fråga om s.k. produktionsmätning, som innebär att man märker ut var borriggarna skall fortsätta borra i ortarna enligt på förhand uppgjorda planer. Då sprängningarna framskrider skall bergväggarna kartläggas med hjälp av takymeter. I samband med detta byggs fixpunkter i form av bultar som borras in i bergväggen. Dessutom skall en s.k. lastlinje sprayas i bergväggen som skall ligga 1,5 meter ovanför det blivande ”golvet” i ortarna. Varje ort har en på förhand bestämd lutning för vattenavrinningen. Lutningen är vanligtvis 1:100 eller 1:50, beroende på vilken typ av ort det är fråga om. Snedbanorna däremot har en lutning 1:9 i Malmberget.

 

Ostromap har i olika repriser också utfört precisionsmätningar i snedbanorna som förbinder de olika huvudnivåerna i Malmberget. Den lägsta huvudnivån ligger i dagens läge på 1250 meter under marknivån. Dessa precisionsmätningar kräver stor noggrannhet i exceptionella förhållanden: mörker, buller, stora fordon som kör förbi och stundtals 100 %:ig luftfuktighet. Dessutom förekommer det stundtals en mängd damm- och andra partiklar i luften. Noggrannhetskraven som ställs på mätningarna är mycket stränga och detta ställer stora krav på de mätinstrument som används och givetvis stor noggrannhet i alla skeden vid själva mätningarna.

Ostromap har också utfört scanningar i olika ortar både i Malmberget och i LKAB:s gruva i Kiruna. Det innebär att man på datorskärmen kan granska formen på ortarna noggrannare än vad de manuella kartläggningarna ger vid handa.

Dessutom har vi gjort laserskanning och 3D modeller av olika anläggningar i gruvverksamheten runtom på malmfälten i Sverige. Ostromaps personal har även stått för en del utbildning bland LKAB:s gruvmätningspersonal både i teori och i praktiska mätningsövningar.