ISO-certifiering – Ännu ett år som certifierad mätkonsult


Ostromap har nyligen genomgått ISO-certifiering igen, men vad betyder det för oss och våra kunder?


Vad innebär ISO-certifiering?

Att kontinuerligt uppdatera våra certifikat och därmed också våra processer är mycket viktigt för oss. Ostromap har sedan 2016 haft miljö- och kvalitetscertifiering. Det betyder i det stora hela att vår verksamhet granskas av SGS en gång i året, för att säkerställa att vi uppfyller de krav som certifieringen fordrar. Vi har alldeles nyligen genomgått den årliga auditeringen. En ISO 9001 och ISO 14001 certifiering genom SGS är ett sätt att visa, både för våra anställda och våra kunder, att vi som företag strävar till att systematiskt förbättra våra processer och tjänster.

Kvalitetscertifiering – ISO 9001:2015

I kvalitetscertifieringen kontrollerar man att verksamheten har ett kvalitetssystem. Man mäter då kvalitet i t.ex. det interna arbetet, i kommunikation med kunder och i levererade tjänster. 

 

“Det innefattar i princip hela verksamheten, från marknadsföring, försäljning och offerter till affärerna, planering- och utförande av mätningsarbete samt rapporter åt kunden.” säger Henrik Aho, försäljnings- och utvecklingschef på Ostromap.

 

“Vi följer detta kvalitetssystem i vårt dagliga arbete.” säger Aho. “Det här innebär att vi kan garantera att vi har yrkeskunskapen och utrustningen som krävs för att vi ska kunna utföra vårt jobb på ett säkert och kvalitativt sätt. Genom att systematiskt följa ISO 9001 säkerställer vi en bra och jämn kvalitet i vår verksamhet.

 

När det kommer till personalen innebär kvalitetssystemet att vi tar fasta på saker vi behöver utveckla, förser våra arbetstagare med skolningar med jämna mellanrum och ser till så att vi har alla tillstånd och säkerhetsutbildningar som krävs för vår bransch.”

Miljöcertifiering – ISO 14001:2015

Här tar man mer fasta på hur verksamheten belastar miljön. Ostromap strävar till att vara miljövänligt och att verksamheten ska belasta miljön så lite som möjligt. Även för detta finns ett system där man följer upp de faktorer som belastar miljön mest. Man kan på så vis bättre förebygga och förbättra dessa faktorer.

 

“För vår verksamhet är t.ex. bilkörning den största belastningen på miljön. Vi behöver kunna köra bil till och från våra projekt. En konkret åtgärd vi kan ta ur ett hållbarhetsperspektiv är därför att hålla bilparken uppdaterad och relativt ny, för att bilarna ska ha lägre bränsleförbrukning och ge ifrån sig mindre utsläpp. Miljöcertifieringen behandlar också t.ex. sopsortering och källsortering av kemikalier.” berättar Aho.

 

“I certifieringen kartlägger man utvecklingsbehoven och vi kan då sätta upp nya målsättningar med tanke på en hållbarare miljö. Genom miljöcertifieringen har vi ett system för miljötänk som vi använder oss av vid beslutsfattande.” förklarar Aho.

Vilka fördelar har Ostromap av att ha ISO-certifiering?

  • Beställare kan se det som stor fördel att vi har miljöcertifikatet ISO 14001.
  • Vi har kontroll på vår verksamhet tack vare certifikaten; vi har en personal som trivs och är motiverad och vi har fungerande och ändamålsenliga mätinstrument.
  • Det gör det tryggt för en arbetsledare på Ostromap att skicka ut arbetarna på fältet när det finns ett system bakom verksamheten. 
  • Det är bra också för kunderna att de med hjälp av ett välorganiserat system kan köpa våra tjänster till högsta kvalitet.

 

“Kvalitets- och miljösystemen har lett till många konkreta åtgärder. När vi t.ex. köper en bil till företaget har vi miljön i åtanke. Bilen ska uppfylla kraven för vår dagliga verksamhet och samtidigt vara så miljövänlig som möjligt. För personalens del leder kvalitetssystemet till att vi kan ta fasta på de områden där vi kan utvecklas. Vi ordnade t.ex. i våras en skolningsdag för hela personalen i Tammerfors.” berättar Aho. 

 

Genom att använda oss av ISO-certifiering värdesätter vi arbetets och verksamhetens kvalitet. Vi strävar ständigt till att utveckla vår verksamhet både kvalitets- och miljömässigt. Det här är en process och ett system som hela verksamheten följer.

 

SAGRA media, 2022